Adatvédelmi Szabályzat

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (2018.05.25-TŐL)
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (2018.05.25 ELŐTT)


ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (2018.05.25-től)

1. Bevezetés

A CSAVARKER PLUSZ Kft. (székhelye: 6725 Szeged, Moszkvai körút 23., a továbbiakban: „CSAVARKER PLUSZ Kft.”, „szolgáltató”, vagy „adatkezelő”) szerszámok, kötőelemek és és rögzítéstechnikai termékek szolgáltatása iránti online rendszereket nyújt megrendelőinek, felhasználóinak az alábbi weboldalakon: https://www.csavarker.hu; https://www.iparoscentrum-szeged.hu; https://www.joszerszam.com. A weboldalak egymással való összeköttetése miatt a felhasználó ténylegesen a https://www.joszerszam.com weboldalon (a továbbiakban: „joszerszam.com”) rendelhet a szolgáltató árukészletéből, melyeket vagy a szolgáltató valamelyik üzletében személyesen vehet át, vagy futárszolgálat igénybevételével házhozszállítással kerül részére kézbesítésre.

A CSAVARKER PLUSZ Kft. az online webáruházon kívül üzlethelyiséget is üzemeltet, ahol vásárlói számára helyben értékesít szerszámokat, barkács és ipari jellegű termékeket. A CSAVARKER PLUSZ Kft. alábbi üzlethelyiségeiben vásárolhat Ön:

 • 6725 Szeged, Moszkvai körút 23.,
 • 6725 Szeged, Vásárhelyi Pál utca 18.,
 • 6721 Szeged, Brüsszeli körút 16.

A CSAVARKER PLUSZ Kft., mint adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „tájékoztató”, vagy „szabályzat”) szerint kezeli az Ön mint az adatkezelés érintettjének és az adatkezelésben közreműködő felhasználónak személyes adatait (a továbbiakban mint „érintett”). A CSAVARKER PLUSZ Kft. adatkezelései megfelelnek a hatályos jogszabályokban és jelen szabályzatban foglalt előírásoknak.

Amennyiben jelen szabályzat bizonyos részei nem érthetőek, vagy kérdései merülnek fel, kérem, forduljon hozzánk bizalommal a jelen szabályzat Kapcsolat fejezetében rögzített elérhetőségeinken, hogy megválaszolhassuk kérdéseit.

A CSAVARKER PLUSZ Kft. kizárólag jelen szabályzatban rögzített adatkezelésekhez és az ott meghatározott adatkezelési célokra kezeli személyes adatait. Adatait csak a szükséges mértékben, ideig és módon kezeljük, mivel kiemelten fontosnak tartjuk az Ön magánszféráját és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatainak biztonságban tartása érdekében a CSAVARKER PLUSZ Kft. megtesz minden szükséges és elérhető biztonsági intézkedést mind technikai értelemben, mind az adatkezelésben közreműködő személyek eljárása, illetve tevékenysége szerint.

Jelen tájékoztató ismerteti a CSAVARKER PLUSZ Kft. adatkezeléseinek részleteit és szabályait, amelyek mind az adatkezelőkre, mind az adatkezelésekben közreműködő partnereire irányadóak.

A CSAVARKER PLUSZ Kft. a fenti személyes adatokat elsősorban azért kezeli, hogy vásárlói a joszerszam.com weboldalt megfelelően használhassák.  A joszerszam.com használata kapcsán megvalósuló adatkezelésben több személy, illetve szereplő vesz részt. Az Ön személyes adatai kapcsán megvalósuló adatkezelés során az adatkezelő a CSAVARKER PLUSZ Kft.

Az „Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Az adatkezelés kapcsán a CSAVARKER PLUSZ Kft. igénybe veheti további vállalkozások segítségét az adatkezelési célok végrehajtásában (pl.: házhozszállítás, könyvelés, szerverszolgáltatás, stb.).  Ilyen esetben közreműködő partner vállalkozás az Ön személyes adatainak kezelésében adatfeldolgozóként vesz részt.

Az „Adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, és többnyire csak utasításokat hajt végre, illetve az adatkezelés szempontjából nem hoz döntéseket, illetve nem az adatfeldolgozó határozza meg az adatkezelés eszközeit.

Az adatkezelésért a vásárlók felé elsősorban az adatkezelő CSAVARKER PLUSZ Kft. tartozik felelősséggel. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben az adatfeldolgozóra vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Az adatkezelő által elkövetett hibákért kizárólag maga az adatkezelő felel. A CSAVARKER PLUSZ Kft. tehát közvetlenül Öntől kapja meg az Ön személyes adatait.

 

Ön az adatkezeléssel szemben tiltakozhat

Ön, mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő, vagyis a CSAVARKER PLUSZ Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Az egyes adatkezelések

1. A joszerszam.com weboldal használatával és szolgáltatásaival összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja

A CSAVARKER PLUSZ Kft. kereskedelmi tevékenységéhez szükséges az adatkezelés annak érdekében, hogy Ön a weboldalon keresztül megrendelését leadhassa, és mi az Ön vásárlásra vonatkozó megrendeléseit teljesítsük. A webáruházban történő megrendelés leadásához, a rendszer működése érdekében, szükséges a vásárló regisztrációja. A regisztráció során megadott vásárlói adatok kezelésével történik a webáruházban megindított kereskedelmi megrendelés feldolgozása és az áruk adásvétele. Személyes adatait az Ön megrendelésének teljesítése érdekében kezeljük.

Továbbá tájékoztatom, hogy az Ön mint vásárló adatait a CSAVARKER PLUSZ Kft. nemcsak mint adatkezelő, hanem úgy is mint adatfeldolgozó kezelheti. Ebben az esetben az Ön adatainak a kezelője az S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. bukaresti székhelyű vállalkozás (a továbbiakban: „Emag”), amely vállalkozás a https://www.emag.hu/ weboldalon termékeket értékesít. Az Emag honlapján Ön megrendelést adhat le a CSAVARKER PLUSZ Kft. által értékesített termékekre is, így a CSAVARKER PLUSZ Kft. az Ön adatai szempontjából adatfeldolgozó.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlóra (érintettre)

A vásárló számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a joszerszam.com weboldal igénybevételéhez szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a CSAVARKER PLUSZ Kft.

székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23.

e-mail cím: iroda@csavarker.hu

telefonszám: +36 30 826 8087

web: https://www.csavarker.hu; https://www.iparoscentrum-szeged.hu; https://www.joszerszam.com.

A CSAVARKER PLUSZ Kft. képviselője Tari Szabolcs ügyvezető.

e-mail címe: iroda@csavarker.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A joszerszam.com weboldal regisztrált felhasználói, akik a weboldalon feltüntetett termékek közül vásárolnak, rendelnek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a Csavarker Plusz Kft. a megrendelések teljesítése érdekében: a vevő neve/cégneve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme/székhelye, szállítási címe és adószáma, továbbá minden olyan adat, amely a kereskedelem, áruk adásvétele teljesítéséhez szükséges kommunikáció folytatásához szükséges.

Külföldi vásárlók esetén el kell kérnünk egy aláírási címpéldányt, egy másolatot a személy igazolványáról, ill. útleveléről.

Adatkezelés jogalapja

Az Ön adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges. Személyes adatait kizárólag a szerződés teljesítésével összefüggésben kezeljük.

Amennyiben Ön a joszerszam.com webáruházunk regisztrált felhasználója, akkor adatait – a jövőbeni vásárlások megkönnyítése érdekében – a regisztrációs fiókjának megszüntetéséig kezeljük. Regisztrációs fiókját bármikor megszüntetheti. Tájékoztatom, hogy személyes adatait jogszabály alapján is kezelhetjük (Eker tv.).

Amennyiben Ön nem regisztrált felhasználónk, akkor adatait vásárlásának teljesítéséig, illetve a kellékszavatossági, és jótállási kötelezettségeink teljesítése érdekében a szavatossági idő (6 hónap), vagy a jótállási idő (1 év) végéig kezeljük.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Ennek a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző CSAVARKER PLUSZ Kft. és kapcsolt vállalkozása, a T-PROPERTY Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá. Továbbá a Rackforest Kft. tárhelyszolgáltató férhet hozzá az Ön személyes adataihoz. Hozzáférhet az Ön adataihoz a PRAXIS-Szeged Kft. a könyvelés ellátása útján. Az Ön személyes adataihoz hozzáférhet továbbá a Royal Futár Hungária Kft. és a SPRINTER Futárszolgálat Kft, amely vállalkozások a házhozszállítást teljesítik a CSAVARKER PLUSZ Kft. kereskedelmével összefüggésben. Az elektronikus levélrendszer működtetése útján az ISZV Bt., vállalatirányítási rendszerünket üzemeltető cég, a Pc-Box Kft., a webáruház karbantartása, fejlesztése és szerelése során a Dietrich Soft Kft., Horváth Zoltán egyéni vállalkozó, ill. a Pc-Box Kft. férhet hozzá az Ön adataihoz. Hozzáférhet az Ön adataihoz a Magyar Posta Zrt. Önnel szemben támasztott jogi igényeink érvényesítése során a Dr. Havas Péter Ügyvéd iroda is hozzáfér az Ön adataihoz.

Hol tároljuk a vásárló (érintett) személyes adatait

A CSAVARKER PLUSZ Kft. a megrendelők személyes adatait külső tárhelyszolgáltatónál, a Rackforest Kft. budapesti székhelyű külső tárhelyszolgáltató szerverein tárolja. A levelezési rendszerünket az ISZV Bt. szegedi székhelyű külső tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles a joszerszam.com weboldal igénybevételéhez szükséges személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor Ön nem fogja tudni igénybe venni a joszerszam.com online vásárlási felületet, és ebben az esetben a vásárló nem fogja tudni élvezni a joszerszam.com weboldal nyújtotta online vásárlási lehetőséget. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

Adatkezelés és tárolás ideje

A vásárló személyes adatait a CSAVARKER PLUSZ Kft. addig tárolja, ameddig Ön, a vásárló az adatkezelés megszüntetését nem kéri. Tehát az Ön személyes adatait hozzájárulása visszavonásáig kezeljük.

Másrészt a CSAVARKER PLUSZ Kft. a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait kezelheti. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetők abból a célból, hogy a megrendeléseivel összefüggésben érvényesíthessék jogos érdekeiket.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárló személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A fenti adatkezeléssel összefüggésben profilalkotást végzünk.

A „profilalkotás” személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

A profilalkotás célja, hogy az Ön számára érdekesebb és fontosabb termékeinket kínáljuk fel, illetve vásárlási szokásaihoz jobban igazodó webáruházat tudjunk az Ön rendelkezésére bocsátani. A profilalkotás kizárólag vásárlási szokásaira és preferenciáira terjed ki. A profilalkotás az Ön számára nem jár hátrányos következményekkel vagy bármilyen korlátozásokkal.

A joszerszam.com a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását weboldala keretében használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges oka az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Google segítségével.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. – Adatvédelmi irányelvei – a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/  honlapon érhető el.

A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

A Goolge adatkezelésének beállításait itt módosíthatja:

https://privacy.google.com

2. A CSAVARKER PLUSZ Kft. vásárlóinak szállítási adatainak kezelése

Az adatkezelés célja

Az üzlethelyiségben házhozszállítással tett megrendelésének, ill. a joszerszam.com weboldalon leadott megrendelésének a CSAVARKER PLUSZ Kft. eleget tesz, és a megrendelt árut házhozszállítási szolgáltatása útján juttatja el az Ön részére. A szállítással összefüggésben a CSAVARKER PLUSZ Kft. kezeli a vásárlók szállítási adatait.  Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy a CSAVARKER PLUSZ Kft. eleget tegyen annak a szerződésben vállalt kötelezettségének, hogy a megrendelt árut házhoz szállítja.

Továbbá tájékoztatom, hogy az Ön mint vásárló adatait a CSAVARKER PLUSZ Kft. nemcsak mint adatkezelő, hanem úgy is mint adatfeldolgozó kezelheti. Ebben az esetben az Ön adatainak a kezelője az S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. bukaresti székhelyű vállalkozás (a továbbiakban: „Emag”), amely vállalkozás a https://www.emag.hu/ weboldalon termékeket értékesít. Az Emag honlapján Ön megrendelést adhat le a CSAVARKER PLUSZ Kft. által értékesített termékekre is, így a CSAVARKER PLUSZ Kft. az Ön adatai szempontjából adatfeldolgozó.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a joszerszam.com weboldalon történő rendelés leadása kapcsán szerződés alapján szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a CSAVARKER PLUSZ Kft.

székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23.

e-mail cím: iroda@csavarker.hu

telefonszám: +36 30 826 8087

web: https://www.csavarker.hu; https://www.iparoscentrum-szeged.hu; https://www.joszerszam.com.

A CSAVARKER PLUSZ Kft. képviselője Tari Szabolcs ügyvezető.

e-mail címe: iroda@csavarker.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A CSAVARKER PLUSZ Kft. üzlethelyiségének vásárlói, továbbá a joszerszam.com weboldal látogatói és felhasználói, akik a weboldalon feltüntetett termékek közül vásárolnak, rendelnek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az üzlethelyiségben és az online vásárlók.

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a Csavarker Plusz Kft. a megrendelések teljesítése érdekében: a vevő neve/cégneve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme/székhelye, szállítási címe, továbbá minden olyan adat, amely az áruszállítás, házhozszállítás teljesítéséhez szükséges kommunikáció folytatásához szükséges.

Külföldi vásárlók esetén el kell kérnünk egy aláírási címpéldányt, egy másolatot a személy igazolványáról, ill. útleveléről.

Adatkezelés jogalapja

A vásárló személyes adatainak kezelésének oka, illetve alapja (jogalapja) az, hogy az Ön által megvásárolt terméket a CSAVARKER PLUSZ Kft. az Ön által megadott címre elszállítsa, és ezzel a szerződéses kötelezettségét teljesíteni tudja.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző CSAVARKER PLUSZ Kft. és kapcsolt vállalkozása, a T-PROPERTY Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá. Továbbá a Rackforest Kft. tárhelyszolgáltató férhet hozzá az Ön személyes adataihoz. Hozzáférhet az Ön adataihoz a PRAXIS-Szeged Kft. a könyvelés ellátása útján. Az Ön személyes adataihoz hozzáférhet továbbá a Royal Futár Hungária Kft. és a SPRINTER Futárszolgálat Kft, amely vállalkozások a házhozszállítást teljesítik a CSAVARKER PLUSZ Kft. kereskedelmével összefüggésben. Az elektronikus levélrendszer működtetése útján az ISZV Bt., vállalatirányítási rendszerünket üzemeltető cég, a Pc-Box Kft., a webáruház karbantartása, fejlesztése és szerelése során a Dietrich Soft Kft., Horváth Zoltán egyéni vállalkozó, ill. a Pc-Box Kft. férhet hozzá az Ön adataihoz. Hozzáférhet az Ön adataihoz a Magyar Posta Zrt. Önnel szemben támasztott jogi igényeink érvényesítése során a Dr. Havas Péter Ügyvéd iroda is hozzáfér az Ön adataihoz.

Hol tároljuk a vásárló (érintett) személyes adatait

A CSAVARKER PLUSZ Kft. a megrendelők személyes adatait külső tárhelyszolgáltatónál, a Rackforest Kft. budapesti székhelyű külső tárhelyszolgáltató szerverein tárolja. A levelezési rendszerünket az ISZV Bt. szegedi székhelyű külső tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles házhozszállításhoz szükséges személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor Ön nem fogja tudni igénybe venni a CSAVARKER PLUSZ Kft. által nyújtott házhozszállítás lehetőséget, azaz Ön kizárólag személyes átvétel igénylésével tud vásárolni a CSAVARKER PLUSZ Kft-től.

Adatkezelés és tárolás ideje

A CSAVARKER PLUSZ Kft. a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait kezelheti. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetőek abból a célból, hogy szállítással kapcsolatos igényeivel összefüggésben érvényesíthesse jogos érdekeiket.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárlók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük amely, országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A vásárlók adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

3. A vásárlók számlázási adatainak kezelése

Az adatkezelés célja

A megvásárolt termékek ellenértékéről a CSAVARKER PLUSZ Kft. a hatályos jogszabályok értelmében köteles számlát kiállítani a megrendelői részére.  A számlakiállítással összefüggésben a CSAVARKER PLUSZ Kft. kezeli a vásárlók számlázási adatait.  Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy a CSAVARKER PLUSZ Kft. eleget tegyen annak a jogszabályi kötelezettségének, hogy gazdasági eseményekről számviteli bizonylatot kell kiállítania. A számlakiállítás kapcsán felmerülő adatkezelés a CSAVARKER PLUSZ Kft. üzlethelyiségeiben és online webáruházán történő vásárlási folyamatokra is kiterjed.

Továbbá tájékoztatom, hogy az Ön mint vásárló adatait a CSAVARKER PLUSZ Kft. nemcsak mint adatkezelő, hanem úgy is mint adatfeldolgozó kezelheti. Ebben az esetben az Ön adatainak a kezelője az S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. bukaresti székhelyű vállalkozás (a továbbiakban: „Emag”), amely vállalkozás a https://www.emag.hu/ weboldalon termékeket értékesít. Az Emag honlapján Ön megrendelést adhat le a CSAVARKER PLUSZ Kft. által értékesített termékekre is, így a CSAVARKER PLUSZ Kft. az Ön adatai szempontjából adatfeldolgozó.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a joszerszam.com weboldalon történő rendelés leadása kapcsán szerződés alapján szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a CSAVARKER PLUSZ Kft.

székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23.

e-mail cím: iroda@csavarker.hu

telefonszám: +36 30 826 8087

web: https://www.csavarker.hu; https://www.iparoscentrum-szeged.hu; https://www.joszerszam.com.

A CSAVARKER PLUSZ Kft. képviselője Tari Szabolcs ügyvezető.

e-mail címe: iroda@csavarker.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A joszerszam.com weboldal regisztrált felhasználói, akik a weboldalon feltüntetett termékek közül vásárolnak, rendelnek, továbbá a CSAVARKER PLUSZ Kft. üzlethelyiségeiben vásárlók. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az üzlethelyiségben vagy online vásárlók.

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a Csavarker Plusz Kft. a megrendelések teljesítése érdekében: a vevő neve/cégneve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme/székhelye és adószáma, továbbá minden olyan adat, amely a számlázás, könyvelés teljesítéséhez szükséges kommunikáció folytatásához szükséges.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző CSAVARKER PLUSZ Kft. és kapcsolt vállalkozása, a T-PROPERTY Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá. Továbbá a Rackforest Kft. tárhelyszolgáltató férhet hozzá az Ön személyes adataihoz. Hozzáférhet az Ön adataihoz a PRAXIS-Szeged Kft. a könyvelés ellátása útján. Az Ön személyes adataihoz hozzáférhet továbbá a Royal Futár Hungária Kft. és a SPRINTER Futárszolgálat Kft, amely vállalkozások a házhozszállítást teljesítik a CSAVARKER PLUSZ Kft. kereskedelmével összefüggésben. Az elektronikus levélrendszer működtetése útján az ISZV Bt., vállalatirányítási rendszerünket üzemeltető cég, a Pc-Box Kft., a webáruház karbantartása, fejlesztése és szerelése során a Dietrich Soft Kft., Horváth Zoltán egyéni vállalkozó, ill. a Pc-Box Kft. férhet hozzá az Ön adataihoz. Hozzáférhet az Ön adataihoz a Magyar Posta Zrt. Önnel szemben támasztott jogi igényeink érvényesítése során a Dr. Havas Péter Ügyvéd iroda is hozzáfér az Ön adataihoz.

Hol tároljuk a vásárló (érintett) személyes adatait

A CSAVARKER PLUSZ Kft. a megrendelők személyes adatait külső tárhelyszolgáltatónál, a Rackforest Kft. budapesti székhelyű külső tárhelyszolgáltató szerverein tárolja. A levelezési rendszerünket az ISZV Bt. szegedi székhelyű külső tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló köteles a vásárlása kapcsán kiállítandó számlákhoz szükséges adatait megadni, mivel a számla kiállításának kötelezettségét a jogszabály írja elő.

Adatkezelés és tárolás ideje

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) – (2) bekezdései alapján a számla, illetve annak kiállításához szükséges adatok megőrzési ideje 8 év.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárlók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük amely, országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A vásárlók adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

4. A CSAVARKER PLUSZ Kft. vásárlóinak adatkezelése marketing célú hírlevélküldéssel összefüggésben

A joszerszam.com weboldal fejlesztéseiről, újdonságairól számol be, valamint akciókról és promóciókról értesíti a feliratkozó vásárlóit.

Az adatkezelés célja

Marketing célú üzeneteket és reklámokat juttatunk el Önhöz, hogy értesüljön termékeinkről, akcióinkról, kedvezményeinkről és ennek megfelelően az Ön számára fontos információkat eljuttassuk az Ön részére.

Tájékoztatjuk, hogy ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú hírleveleket küldeni.

A hírlevélküldéssel összefüggésben a CSAVARKER PLUSZ Kft. kezeli a joszerszam.com weboldalt használó vásárlók elektronikus elérhetőségének adatait.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés kapcsán a vásárlók kb. heti gyakorisággal értesülnek a joszerszam.com weboldal újdonságairól, híreiről, akcióiról és ajánlatairól.

A hírlevelek és ajánlatok gyakorisága: Hírleveleinket és ajánlatainkat heti gyakorisággal küldjük meg Önnek.

A hírleveleinket e-mail címére küldjük elektronikus formában.

A hírleveleinket kizárólag a CSAVARKER PLUSZ Kft. szolgáltatásának, termékeinek és akciónak leírásáról, ill. kapcsolódó érdekességekről küldünk. Hírleveleink nem tartalmaznak más cégektől származó vagy más cégekre irányuló reklámot.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a CSAVARKER PLUSZ Kft.

székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23.

e-mail cím: iroda@csavarker.hu

telefonszám: +36 30 826 8087

web: https://www.csavarker.hu; https://www.iparoscentrum-szeged.hu; https://www.joszerszam.com.

A CSAVARKER PLUSZ Kft. képviselője Tari Szabolcs ügyvezető.

e-mail címe: iroda@csavarker.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A joszerszam.com weboldal regisztrált felhasználói, akik a hírlevélküldésre feliratkoznak. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

A kezelt személyes adatok

A vásárlókról az alábbi személyes adatokat kezeli a CSAVARKER PLUSZ Kft.: feliratkozó neve, e-mail címe annak érdekében, hogy a hírlevélküldés során a vásárlót elektronikus levélben el tudja érni a CSAVARKER PLUSZ Kft.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása elektronikus formában történik.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző CSAVARKER PLUSZ Kft. és kapcsolt vállalkozása, a T-PROPERTY Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá. Továbbá a Rackforest Kft. tárhelyszolgáltató férhet hozzá az Ön személyes adataihoz. Hozzáférhet az Ön adataihoz a PRAXIS-Szeged Kft. a könyvelés ellátása útján. Az Ön személyes adataihoz hozzáférhet továbbá a Royal Futár Hungária Kft. és a SPRINTER Futárszolgálat Kft, amely vállalkozások a házhozszállítást teljesítik a CSAVARKER PLUSZ Kft. kereskedelmével összefüggésben. Az elektronikus levélrendszer működtetése útján az ISZV Bt., vállalatirányítási rendszerünket üzemeltető cég, a Pc-Box Kft., a webáruház karbantartása, fejlesztése és szerelése során a Dietrich Soft Kft., a hírlevélküldéssel megbízott Horváth Zoltán egyéni vállalkozó, ill. a Pc-Box Kft. férhet hozzá az Ön adataihoz. Hozzáférhet az Ön adataihoz a Magyar Posta Zrt. Önnel szemben támasztott jogi igényeink érvényesítése során a Dr. Havas Péter Ügyvéd iroda is hozzáfér az Ön adataihoz.

Tájékoztatjuk, hogy hírlevelünket a Mailchimp szolgáltatón keresztül folytatjuk, amely szolgáltató az Európai Unión kívül, az USA-ban letelepedett szolgáltató. Ezért a Mailchimpre az USA adatkezelési és nemzetbiztonsági szabályai is kiterjednek, amelynek következtében az USA nemzetbiztonsági érdekei megkívánhatják, hogy a Mailchimp az Ön személyes adatait továbbítsa.

Hol tároljuk a vásárló (érintett) személyes adatait

A CSAVARKER PLUSZ Kft. a megrendelők személyes adatait külső tárhelyszolgáltatónál, a Rackforest Kft. budapesti székhelyű külső tárhelyszolgáltató szerverein tárolja. A levelezési rendszerünket az ISZV Bt. szegedi székhelyű külső tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló nem köteles az joszerszam.com weboldal igénybevétele kapcsán hírlevélküldéshez szükséges adatait megadni, de az adatok hozzájáruláson alapuló megadása nélkül a CSAVARKER PLUSZ Kft. a vásárló részére hírlevelet nem fog tudni küldeni.

Adatkezelés és tárolás ideje

Az adatokat az érintett visszavonásáig kezeljük.

Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú hírleveleket küldeni.

Erre tekintettel az adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

Tájékoztatjuk, hogy hírlevelünket a Mailchimp szolgáltatón keresztül folytatjuk, amely szolgáltató az Európai Unión kívül, az USA-ban letelepedett szolgáltató. Ezért a Mailchimpre az USA adatkezelési és nemzetbiztonsági szabályai is kiterjednek, amelynek következtében az USA nemzetbiztonsági érdekei megkívánhatják, hogy a Mailchimp az Ön személyes adatait továbbítsa. Az Ön személyes adatai továbbításra kerülnek az Európai Unión kívüli harmadik országba, az USA-ba.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A fenti adatkezeléssel összefüggésben profilalkotást végzünk.

A „profilalkotás” személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

A profilalkotás célja, hogy az Ön számára érdekesebb és fontosabb termékeinket kínáljuk fel, illetve vásárlási szokásaihoz jobban igazodó webáruházat tudjunk az Ön rendelkezésére bocsátani. A profilalkotás kizárólag vásárlási szokásaira és preferenciáira terjed ki. A profilalkotás az Ön számára nem jár hátrányos következményekkel vagy bármilyen korlátozásokkal.

A joszerszam.com a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását weboldala keretében használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges oka az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Google segítségével.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. – Adatvédelmi irányelvei – a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/  honlapon érhető el.

A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

A Goolge adatkezelésének beállításait itt módosíthatja:

https://privacy.google.com

5. A vásárlók adatainak kezelése nyereményjátékkal összefüggésben

Az adatkezelés célja

A CSAVARKER PLUSZ Kft. időszakosan nyereményjátékot hirdet a joszerszam.com weboldalon vásárlói részére. A nyereményjáték kapcsán marketing célú üzeneteket és reklámokat juttatunk el Önhöz, hogy értesüljön termékeinkről, akcióinkról, kedvezményeinkről, amelyek a nyereményjátékkal állnak összefüggésben.

Tájékoztatjuk, hogy ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú hírleveleket küldeni.

A nyereményjátékra vonatkozó levélküldéssel összefüggésben a CSAVARKER PLUSZ Kft. kezeli a joszerszam.com weboldalt használó vásárlók elektronikus elérhetőségének adatait.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés kapcsán a vásárlók az általában 1-2 hónapig tartó nyereményjáték ideje alatt kb. heti gyakorisággal értesülnek a joszerszam.com weboldalon meghirdetett nyereményjátékról.

A nyereményjátékkal összefüggő hírlevelek és ajánlatok gyakorisága: hírleveleinket és ajánlatainkat hetente küldjük meg Önnek.

A hírleveleinket e-mail címére küldjük elektronikus formában.

A hírleveleinket kizárólag a CSAVARKER PLUSZ Kft. nyereményjátékairól küldünk. Hírleveleink nem tartalmaznak más cégektől származó vagy más cégekre irányuló reklámot.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a CSAVARKER PLUSZ Kft.

székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23.

e-mail cím: iroda@csavarker.hu

telefonszám: +36 30 826 8087

web: https://www.csavarker.hu; https://www.iparoscentrum-szeged.hu; https://www.joszerszam.com.

A CSAVARKER PLUSZ Kft. képviselője Tari Szabolcs ügyvezető.

e-mail címe: iroda@csavarker.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A joszerszam.com weboldal regisztrált felhasználói, akik a nyereményjátékban részt kívánnak venni, vagy az adatkezelő megkeresi őket a nyereményjátékban való részvétel kapcsán. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

A kezelt személyes adatok

A vásárlókról az alábbi személyes adatokat kezeli a CSAVARKER PLUSZ Kft.: feliratkozó neve, e-mail címe annak érdekében, hogy a nyereményjáték során a vásárlót elektronikus levélben el tudja érni a CSAVARKER PLUSZ Kft.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása elektronikus formában történik.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző CSAVARKER PLUSZ Kft. és kapcsolt vállalkozása, a T-PROPERTY Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá. Továbbá a Rackforest Kft. tárhelyszolgáltató férhet hozzá az Ön személyes adataihoz. Hozzáférhet az Ön adataihoz a PRAXIS-Szeged Kft. a könyvelés ellátása útján. Az Ön személyes adataihoz hozzáférhet továbbá a Royal Futár Hungária Kft. és a SPRINTER Futárszolgálat Kft, amely vállalkozások a házhozszállítást teljesítik a CSAVARKER PLUSZ Kft. kereskedelmével összefüggésben. Az elektronikus levélrendszer működtetése útján az ISZV Bt., vállalatirányítási rendszerünket üzemeltető cég, a Pc-Box Kft., a webáruház karbantartása, fejlesztése és szerelése során a Dietrich Soft Kft., a hírlevélküldéssel megbízott Horváth Zoltán egyéni vállalkozó, ill. a Pc-Box Kft. férhet hozzá az Ön adataihoz. Hozzáférhet az Ön adataihoz a Magyar Posta Zrt. Önnel szemben támasztott jogi igényeink érvényesítése során a Dr. Havas Péter Ügyvéd iroda is hozzáfér az Ön adataihoz.

Hol tároljuk a vásárló (érintett) személyes adatait

A CSAVARKER PLUSZ Kft. a megrendelők személyes adatait külső tárhelyszolgáltatónál, a Rackforest Kft. budapesti székhelyű külső tárhelyszolgáltató szerverein tárolja. A levelezési rendszerünket az ISZV Bt. szegedi székhelyű külső tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló nem köteles a joszerszam.com weboldal igénybevétele kapcsán nyereményjátékhoz szükséges adatait megadni, de az adatok hozzájáruláson alapuló megadása nélkül a CSAVARKER PLUSZ Kft. a vásárló részére hírlevelet nem fog tudni küldeni.

Adatkezelés és tárolás ideje

Az adatokat az érintett visszavonásáig kezeljük.

Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, alapul és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt kötően marketing célú hírleveleket küldeni. Erre tekintettel az adatait a hozzájárulásának visszavonásági kezeljük.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárló személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A fenti adatkezeléssel összefüggésben profilalkotást végzünk.

A „profilalkotás” személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

A profilalkotás célja, hogy az Ön számára érdekesebb és fontosabb termékeinket kínáljuk fel, illetve vásárlási szokásaihoz jobban igazodó webáruházat tudjunk az Ön rendelkezésére bocsátani. A profilalkotás kizárólag vásárlási szokásaira és preferenciáira terjed ki. A profilalkotás az Ön számára nem jár hátrányos következményekkel vagy bármilyen korlátozásokkal.

A joszerszam.com a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását weboldala keretében használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges oka az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Google segítségével.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. – Adatvédelmi irányelvei – a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/  honlapon érhető el.

A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

A Goolge adatkezelésének beállításait itt módosíthatja:

https://privacy.google.com

6. A CSAVARKER PLUSZ Kft. panaszkezelésével összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja

A CSAVARKER PLUSZ Kft. kereskedelmi tevékenységéhez szükséges az adatkezelés annak érdekében, hogy az Ön által a CSAVARKER PLUSZ Kft. szolgáltatásával szemben tett panaszt kezeljük. A CSAVARKER PLUSZ Kft. az Ön panaszát köteles megvizsgálni, és Önt annak eredményéről tájékoztatni. Személyes adatait az Ön panaszának kezelése érdekében kezeljük.

Az adatkezelés várható hatása a vásárlóra (érintettre)

A vásárló számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a joszerszam.com weboldal vásárlóinak panaszának kezeléséhez szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a CSAVARKER PLUSZ Kft.

székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23.

e-mail cím: iroda@csavarker.hu

telefonszám: +36 30 826 8087

web: https://www.csavarker.hu; https://www.iparoscentrum-szeged.hu; https://www.joszerszam.com.

A CSAVARKER PLUSZ Kft. képviselője Tari Szabolcs ügyvezető.

e-mail címe: iroda@csavarker.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A CSAVARKER PLUSZ Kft. üzlethelyiségeiben vásárlók, ill. a joszerszam.com weboldal regisztrált felhasználói, akik a CSAVARKER PLUSZ Kft. által nyújtott szolgáltatások tekintetében panaszt tesznek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az üzlethelyiségben és az online vásárlók.

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a Csavarker Plusz Kft. a megrendelések teljesítése érdekében: a vevő neve/cégneve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme/székhelye, szállítási címe és adószáma, a felvett panasz és annak jegyzőkönyve, továbbá minden olyan adat, amely a panaszkezelés során a válasz teljesítéséhez szükséges kommunikáció folytatásához szükséges.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző CSAVARKER PLUSZ Kft. és kapcsolt vállalkozása, a T-PROPERTY Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá. Továbbá a Rackforest Kft. tárhelyszolgáltató férhet hozzá az Ön személyes adataihoz. Hozzáférhet az Ön adataihoz a PRAXIS-Szeged Kft. a könyvelés ellátása útján. Az Ön személyes adataihoz hozzáférhet továbbá a Royal Futár Hungária Kft. és a SPRINTER Futárszolgálat Kft, amely vállalkozások a házhozszállítást teljesítik a CSAVARKER PLUSZ Kft. kereskedelmével összefüggésben. Az elektronikus levélrendszer működtetése útján az ISZV Bt., vállalatirányítási rendszerünket üzemeltető cég, a Pc-Box Kft., a webáruház karbantartása, fejlesztése és szerelése során a Dietrich Soft Kft., Horváth Zoltán egyéni vállalkozó, ill. a Pc-Box Kft. férhet hozzá az Ön adataihoz. Hozzáférhet az Ön adataihoz a Magyar Posta Zrt. Önnel szemben támasztott jogi igényeink érvényesítése során a Dr. Havas Péter Ügyvéd iroda is hozzáfér az Ön adataihoz.

Hol tároljuk a vásárló (érintett) személyes adatait

A CSAVARKER PLUSZ Kft. a megrendelők személyes adatait külső tárhelyszolgáltatónál, a Rackforest Kft. budapesti székhelyű külső tárhelyszolgáltató szerverein tárolja. A levelezési rendszerünket az ISZV Bt. szegedi székhelyű külső tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló köteles a panaszkezeléshez szükséges adatait megadni, mivel a panasz kivizsgálását és az Ön részére címzett válasz megküldési kötelezettségét a jogszabály írja elő.

Adatkezelés és tárolás ideje

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvhöz és a CSAVARKER PLUSZ Kft. válaszához szükséges adatok megőrzési ideje 5 év.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárló személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A vásárló személyes adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

7. A CSAVARKER PLUSZ Kft. kamerarendszerével összefüggő adatkezelés

A CSAVARKER PLUSZ Kft. üzlethelyiségeiben kamerarendszert működtet. Az erről szóló adatkezelési tájékoztatót külön dokumentumban megtalálja mind üzlethelyiségeinkben, mind a szolgáltató weboldalán a CSAVARKER PLUSZ Kft. weboldalán.

3. Jogok, amelyek megilletik az érintetteket, akiknek a személyes adatait kezelik az adatkezelés során

Önt mint érintettet, akinek a személyes adatait kezelik, az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg. Tájékoztatjuk, hogy lenti jogait elsősorban az adatkezelővel szemben gyakorolhatja. Lenti jogait a CSAVARKER PLUSZ Kft.-vel szemben gyakorolhatja.

 Az Önt mint érintettet megillető jogok az adatkezelések kapcsán

– tájékoztatáshoz való jog,

– hozzáféréshez való jog,

– helyesbítéshez való jog,

– törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”,

– korlátozáshoz való jog,

– tiltakozáshoz való jog,

– adathordozhatósághoz való joga,

– hozzájárulás visszavonásához való jog,

– panaszjog,

– bírósági jogorvoslathoz való jog.

Tájékoztatáshoz való jog

 Érintett tájékoztatásának általános szabályai és a tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelés megkezdése előtt legkésőbb az érintett személyes adatainak megszerzésekor az érintettet az adatkezelőnek részletesen tájékoztatnia kell. Az adatkezeléssel kapcsolatban azokról az információkról, amelyeket jelen adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

Az előzetes tájékoztatás megadásának felelőse az adatkezelő. Az Ön adatainak kezelése kapcsán az adatkezelő a CSAVARKER PLUSZ Kft.

A fenti előzetes tájékoztatáson túl az adatkezelés bármely szakaszában tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az alábbiak szerint. Ebben az esetben az adatkezelőnek a tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb egy hónapon belül meg kell adnia. Az egy hónapos határidő csak indokolt esetben hosszabbítható meg legfeljebb 2 hónappal.

Az adatkezelő a tájékoztatást csak akkor tagadhatja meg, amennyiben bizonyítja, hogy az érintett nem azonosítható.

Ha az adatkezelő nem intézkedik, vagyis nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, akkor egy hónapon belül tájékoztatnia kell az érintettet az intézkedés elmaradásáról, annak okáról, valamint az érintett jogáról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben panasszal élhet, ill. bírósághoz fordulhat. A panasz, ill. bírósági jogorvoslat részleteivel kapcsolatban jelen tájékoztató lentebb részletes információkat tartalmaz.

A tájékoztatást és intézkedést az adatkezelőnek az érintett számára díjmentesen kell biztosítania. Azonban kivételesen észszerű mértékű díjat számolhat fel az adatkezelő, vagy megtagadhatja a tájékoztatást és intézkedést, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

A hozzáférési jog alapján az érintettet az alábbi információkról kell tájékoztatni kérés esetén: a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, vagy ezek hiánya, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”

Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) amennyiben az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása (pl.: hírlevél küldése), és az érintett visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fenti esetekben meghatározott törlési kérelemnek az adatkezelő nem köteles eleget tenni, amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, és a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet köteles tájékoztatni a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (pl. hírlevél küldése) vagy a felek között fennálló szerződési kötelezettség teljesítésén; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot.  Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (pl. marketing célú levél küldése az ügyfeleknek), az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (pl. marketing célú hírlevél küldése) – az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonásával a visszavonás előtti adatkezelés nem válik jogszerűtlenné.

4. Adatbiztonság

Személyes adatok tárolása és az adatkezelés biztonsága

A CSAVARKER PLUSZ Kft. informatikai infrastruktúrája, tárhelyei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, telephelyein találhatóak. A CSAVARKER PLUSZ Kft. továbbá külső tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, és adatait a szerverszolgáltató Rackforest Kft tárhelyén tárolja.

Az adatkezelésekhez alkalmazott informatikai eszközöket és megoldásokat, különösen a biztonsági rendszereket úgy választjuk meg és használjuk, hogy a kezelt személyes adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, adatvédelmi incidens, adatlopás, adatszivárgás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A CSAVARKER PLUSZ Kft., ill. külső tárhelyszolgáltatója a nyilvántartásaiban kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve törvényi felhatalmazás esetén – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak, ill. az érintetthez rendelhetőek.

A mindenkori technikai fejlettségi szintre tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezeléseink biztonságáról és védelméről, amelyek megfelelő védelmi szintet biztosítanak személyes adatainak.

A CSAVARKER PLUSZ Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott veszélyes emberi (pl. csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések, stb.), illetve természeti (pl. tűz és árvíz), vagy más okból eredő (pl. szolgáltatás kimaradás, stb.) káros behatások ellen. A CSAVARKER PLUSZ Kft. adatainak biztonságát szerver és szoftver szintű védelmi eljárásokkal és szolgáltatásokkal biztosítja.

A CSAVARKER PLUSZ Kft. az adatkezelések során megvédi a személyes adatait, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult (titkosság), a személyes adatainak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét (sértetlenség), gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználóknak szüksége van a személyes adatokra, akkor valóban hozzá tudjanak férni a kívánt adatokhoz, és rendelkezésre álljanak (rendelkezésre állás).

Tájékoztatjuk az érintetteket és partnereinket, hogy a személyes adatok részben az internet segítségével kerülnek továbbításra a CSAVARKER PLUSZ Kft.-hez. Az interneten továbbított adatok és elektronikus üzenetek biztonsága az alkalmazott protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati veszélyekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására irányulnak. Az ilyen veszélyek kiküszöbölése érdekében a CSAVARKER PLUSZ Kft. megtesz minden tőle elvárható biztonsági intézkedést.

Az adatvédelmi incidens és annak kezelése

Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDRP) alapján Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Tehát adatvédelmi incidensnek tekintendő minden olyan esemény, vagy helyzet, amikor az Ön személyes adatai illetéktelen kezekbe kerülhetnek.

Adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az incidenst az illetékes felügyeleti hatóságnak, illetve tájékoztatjuk Önt is, mint az adatkezelés érintettjét, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

5. Jogorvoslat, Panaszjog, Bírósági jogorvoslat

Azaz mit tehet, amennyiben személyes adatait Ön szerint nem szabályszerűen kezelik?

Panaszjog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

A panaszjog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon. Tehát panaszjogának gyakorlása esetén is, azzal egyidejűleg közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot is kezdeményezhet.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, amely hatóságnak az elérhetőségei az alábbiak:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH, vagy más felügyeleti hatóság döntésével szemben

Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban a felügyeleti hatósághoz fordult (NAIH), és a hatóság döntést hozott az ügyében, akkor Ön mint az adatkezelés érintettje, jogosult ezzel a döntéssel szemben bírósági jogorvoslatot kezdeményezni, vagyis a döntést bíróság előtt megtámadni. Az előbbi bírósági jogorvoslathoz való jog akkor is megilleti Önt, ha az illetékes felügyeleti hatóság (NAIH) nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal (NAIH) szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy bírósági jogorvoslatot vegyen igénybe, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem jogszabályszerű kezelése következtében megsértették az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogait. A bírósági jogorvoslathoz való jog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon, vagy panasztételi jogát gyakorolja.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. A CSAVARKER PLUSZ Kft. esetében a tevékenységi helye szerinti bíróság a magyarországi bíróságok.  Míg a CSAVARKER PLUSZ Kft. székhelye szerint illetékes bíróság a Szegedi Járásbíróság, illetve speciális hatáskör esetén a Szegedi Törvényszék.

A bírói jogorvoslati eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Kártérítési felelősség és sérelemdíj

Azaz hogyan felel az adatkezelő, ill. adatfeldolgozó az érintettel szemben kár esetén?

Amennyiben a nem megfelelő adatkezelés Önnek mint az érintettnek kárt okozott, akkor a kár megtérítéséért az adatkezelő felel. Kárról abban az esetben lehet beszélni, amennyiben az adatkezelés jogszabálysértő, vagy szerződésszegő volt, és ebből az érintettnek vagyoni hátránya is származott. Jogszabályellenes adatkezelés esetén az érintett sérelemdíjat is követelhet.

A kártérítési vagy sérelemdíj iránti igényét elsősorban az adatkezelővel szemben érvényesítheti. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben csak a rá vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Vagyis az adatfeldolgozó az adatkezelő által elkövetett hibákért nem felel.

6. Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok listája

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR);

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 2. évi XLVII. törvény – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (Esztv.);
 3. évi C. törvény – a számvitelről (Sztv.);
 4. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 5. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgy. tv.);
 6. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).

7. Kapcsolat

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdései merülnek fel, vagy adatkezelésünk kapcsán az Önt megillető jogokat kívánja gyakorolni,  akkor kérjük, forduljon

a CSAVARKER PLUSZ Kft.-hez mint adatkezelőhöz.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a CSAVARKER PLUSZ Kft.

székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23.

e-mail cím: iroda@csavarker.hu

telefonszám: +36 30 826 8087

web: https://www.csavarker.hu; https://www.iparoscentrum-szeged.hu; https://www.joszerszam.com.

A CSAVARKER PLUSZ Kft. képviselője Tari Szabolcs ügyvezető.

e-mail címe: iroda@csavarker.hu


ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (2018.05.25 előtt)

I. Általános rendelkezések

Az adatkezelő adatai:

Teljes cégnév: CSAVARKER PLUSZ Kereskedelmi és SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: CSAVARKER PLUSZ Kft.
Székhely: 6725 Szeged, Moszkvai krt. 23.
Adószám: 11098539-2-06
Cégjegyzék szám: 06 09 003686
Nyilvántartó cégbíróság: SzegediTörvényszék Cégbírósága
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: info@joszerszam.com (e-mail és egyéb online kapcsolat felvételi lehetőség)
Telefonos elérhetőség: 06-62-425-833

(a továbbiakban Társaság), mint adatkezelő.
A Társaság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) nyilvántartásba vételre került:

NAIH-90235/2015.

NAIH-90236/2015.

NAIH-90237/2015.

A www.joszerszam.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) történő regisztrációval, valamennyi felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint kerüljön sor. A Társaság számára különösen fontos, egyben elkötelezettség a Honlap regisztrált Felhasználói által a regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme.A Társaság, mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak figyelembevételével, a jelen adatvédelmi szabályzattal tájékoztatja a Honlap Felhasználóit a működésével és a kizárólag regisztrációval elérhető szolgáltatásával kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelésének céljáról, jogalapjáról és időtartamáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.A jelen adatvédelmi szabályzat a Honlapon található általános szerződési feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő. A jelen adatvédelmi szabályzat 2015. április 1. napján lép hatályba.

II. Az adatvédelem alapfogalmai

Adat: az információ megjelenési formája, azaz a tények, elképzelések nem értelmezett, de értelmezhető közlési formája.
Információs önrendelkezési jog:az információs önrendelkezési jog a személyes adatok védelmét garantáló állampolgári alapjog. Tárgya a személyes adat.
A személyes adat: e szabályzat alkalmazásában személyes adat a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat – különösen a Felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, aFelhasználóra vonatkozó következtetés;
Azonosító és leíró adatok: a Felhasználó egyediesítésére természetes vagy mesterséges azonosító adatok szolgálnak. Természetes azonosító adat különösen a Felhasználó neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakóhelyének illetve tartózkodási helyének címe.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása, annak megkülönböztetése céljából.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos a felhasználóval, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Hozzájárulás: a Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

III. Az adatvédelem alapelvei

A Társaság kizárólag a Felhasználó hozzájárulásával kezelhet személyes adatokat, melyeket a Felhasználó hozzájárulása nélkül – a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltakon túl – tilos harmadik személyek rendelkezésére bocsátani.
A Társaság, mintadatkezelő a tevékenysége során mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezései – így különösen az adatkezelés célhoz kötöttsége, mint alapelv – folyamatosan és maradéktalanul érvényesüljenek. ATársaság a regisztráció során megadott és a Honlapon keresztül a megrendeléssel megkötött szerződések létrejötte és teljesítése során birtokába kerülő adatokat, a jelen szabályzatban meghatározott célokhoz kötött módon kezeli.

IV. Regisztráció

A Honlapon található termékek vásárlása előzetes regisztrációhoz nem kötött. A regisztrációhoz e-mail cím és jelszó megadása, míg a megrendeléshez a következő adatok megadása szükséges:

E-mail cím
Név (cégnév)
Szállítási cím (székhely)
Telefonszám
Számlázási cím (amennyiben a szállítási címtől eltérő)

A Társaság kizárólag a regisztrált Felhasználóinak az adatait kezeli.
A Társaság különleges adatokat nem kezel.

V. Az adatkezelés célja

A Felhasználó személyes adatai kezelésének a célja, a Honlapon található webáruházban található termékek értékesítése a Felhasználók részére, ennek keretében különösen a Felhasználó azonosítása;a Felhasználó nevének és lakcímének,a Honlapon található webáruházban található termékek kiszállítása érdekében,a csomagküldő szolgálat rendelkezésére bocsátása;amennyiben a Felhasználó igényli, hírlevelek küldése; valamint a Felhasználóval való kapcsolattartás.

VI. Az adatkezelés jogalapja

A Honlap működésével és a webáruházon keresztül történő vásárlással kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a hozzájárulást a Honlapon történő regisztrációval adja meg.
A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Társaság a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

VII. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés határozatlan ideig, de legfeljebb az adatkezelés céljának megszűnéséig tart, kivéve, ha a Felhasználó megtiltja az adatok kezelését, vagy kéri az adatok kezelésének a megszüntetését.Az adatkezelés célja megszűnik, amennyiben a Felhasználó 2 éven keresztül a Honlapon található webáruházat nem veszi igénybe, azon keresztül nem rendel.

VIII. Az adatkezelés szabályai

Az adatokat a Társaság, mint adatkezelő kezeli.

Az adatokhoz a társaság ügyvezetői, valamint az ügyvezető által felhatalmazott munkavállalók rendelkeznek hozzáféréssel, a szolgáltatás teljesítése érdekében. Felhívjuk a figyelmét, hogy nevét és lakhelyét a házhozszállítás érdekében a csomagküldő szolgálat rendelkezésére bocsátjuk.

Amennyiben bármely hatóság megkeresi a Társaságot tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett, úgy a Társaság a megkereső szerv részére, amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

IX. Tájékoztatás

A Felhasználó a Társaságtól bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről az info@joszerszam.com e-mail címen keresztül, így a Társaság által kezelt, illetőleg a Társaság által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Társaság a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban vagy elektronikus formában adjameg a kért tájékoztatást.
A fenti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő ugyanabban az évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés kerül megállapításra, melynek mértéke 5.000,-Ft.

A tájékoztatás megtagadása esetén a Társaságírásban közli aFelhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén aTársaság tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az elutasított kérelmekről a Társaság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő január 31-ig értesíti.

X. Az adatok helyesbítése, törlése, zárolása

Adatváltozásvagy téves adatrögzítés észlelése esetén a Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését. A téves adatot a Társaság legkésőbb 15 munkanapon belül helyesbíti.Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti. A személyes adatot törölni kell, ha a
– kezelése jogellenes
– a Felhasználó – az Infotv.-ben meghatározott módon – kéri
– az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
– azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte

Törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználót jogos érdekét nem sérti.
Ha a Társaság a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Társaság tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

XI. Tiltakozási jog

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen az Infotv. 21. §-ában foglalt esetekben, ás panaszával a Társasághoz fordulhat. Amennyiben a döntést a Felhasználó nem tartja kielégítőnek, vagy a fenti határidőben nem születik döntés, a Felhasználó a döntés közlésétől, vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Ha a Társaság a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

XII. A jogellenes adatkezelés

A Társaság a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.A Társaság mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A Társaság nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

XIII. Az adatbiztonság, az adatok tárolása

A Társaság a Felhasználó személyes adatait titokként kezeli, azt a Felhasználó beleegyezése nélkül nem adja ki harmadik személynek, kivéve a Társaság által nyújtott szolgáltatás ellátása érdekében, a Társaság alkalmazásában álló futárok részére.

Az adatok tárolását a Társaság a kizárólag a Társaság által hozzáférhető szerveren tárolja.

XIV. Egyebek

A Honlapra ellátogatóFelhasználók és nem regisztrált látogatók számítógépének, egyéb eszközének egyes adatai és IP-címei a Felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat a Társaságkizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából hogy a Honlapot milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket aTársaságsemmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személyesen beazonosítható lenne.

A Honlap egyes részeinek letöltésekor a Társaság kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a Felhasználó számítógépére, egyéb eszközére adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A Felhasználó az internet-hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha aTársaság cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, egyéb eszközén, és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A Honlap megtekintésével a Felhasználó és a Társaság távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez aTársaságnál fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően aTársaságaz adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez a Honlapot elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni.

ATársasága Felhasználó által, a Honlap igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben aTársaságtudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során vagy egyébként más személyes adatait adja meg, a Honlapon nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja (pl. spam) vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve a Honlap használata során kárt okozott, aTársaságmegteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése, valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében.
ATársaság az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

A Honlapon elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon és egyéb, a Honlapon esetleg található linkeken megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltatások üzemeltetője minősül a személyes adatok adatkezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó, azokért felelősséget a Társaság nem vállal.

A Társaság a Honlap működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, amelyek a Társaságtól függetlenül végzik tevékenységüket
A Társaság a Google Inc. Google Analytics Google Adwords és a Facebook szolgáltatását használja. A Google Inc. és a Facebook cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. és Facebook egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. és a Facebook átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc., vagy a Facebook megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords, valamint a Facebook remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a Felhasználók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. és a Facebook a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. és a Facebook számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/, míg a Facebook „Adatvédelmi irányelvei” a https://www.facebook.com/policy.php honlapon érhetőek el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak az alábbi honlapon: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.A Honlapon a Facebook ún. tetszik-gombjai (like-gombok) elérhetőek. Ezek a gombok szintén helyeznek el cookie-kat a látogató böngészőjében.

XV. Hírlevél

A Honlapon történő hírlevél feliratkozás esetén az alábbi adatok kerülnek a Társaság által rögzítésre: név, illetve e-mail cím. Az adatkezelés célja a hírlevelek megküldésea Társaság általa Felhasználók részére, a Honlap webáruházában található termékekre vonatkozó akciókról, kedvezményekről, új termékekről.
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása (hírlevél feliratkozás), mely a hírlevélre történő feliratkozással történik. Az adatkezelés időtartama addig tart, amíg a hírlevélre regisztrált felhasználó leiratkozik a hírlevélről, melyre a hírlevelekben található linken van lehetősége.

XVI. Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén, a Szegedi Törvényszékhez fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Szeged, 2015. szeptember 1.